فرزندان ایران شورش و نبردبی امان را برای شکستن جو سرکوب و خفقان ادامه می دهند